باید این را اقرار کنم که وضعیت از آن چیزی که دو سال پیش فکر می کردم خیلی اسفناک تر هست. آن موقع ها که دنبال کار داوطلبانه بودم و خودم را به هر دری می زدم تا وارد انجمن علمی شوم. حالا که از این افق نگاه می کنم، از دو سال پایینی هایم کسی رو این چنین پیدا نمی کنم. واقعا این قدر عوض شده؟


پ.ن (13/12/96) اوره کا!