به دو گونه است:
کارهای بزرگ توی چشم بقیه برو

کارهای کوچک و خودمانی


متاسفانه به خاطر نگاه کاملا اشتباه و پزآلود مسولین دانشگاه تهران، هرچه به سمت فعالیت اول متمایل تر باشیم، بیش تر حمایت می شویم. معتقدم که مهم ترین فعالیت هایی که در این ۶ ماه داشتیم دو تا بود: ۱- چهارشنبه چت (گفت و گوهای خودمانی دانشجویی) ۲- بازتشکیل شورای عمومی انجمن علمی