اولین مشکل ما اینه که وقتی به نامزد و فرد مورد نظرمون رای می دیم خوشحال خوشحال می ریم می شینیم گوشه ی گود و منتظر تحولاتیم. نکن برادر. بلند شو! اتفاقا اون بنده خدا از الان نیاز به کمک داره. اسطورشم نکن. چون از پسش برنمیاد این طوری فواره چون بلند شود سرنگون شود.