خیلی خلاصه در کارهای گروهی دو نوع شخصیت یافت می شه. شجاع کله شق و محافظه کار و محتاط.

هر دو به شدت برای گروه نیازمندند که اگه همه از یک گونه باشه فاجعه به بار میاد.