خیلی عجیبه. صبر دوای خیلی چیزهاست. اون هم وقتی ببینی اکثر آدم ها برای کنار هم قرار گرفتن به یک سری مفاصل نیازمندن. مفصلایی که تنها شرط کارکردشون انعطافه و شرط تعادل و استواری سیستم همین انسان های صبوره.