جمعه انتخابت کردیم. از این به بعد وظایفی بر ما داری و وعده هایت بار مضاعفی است بر شانه هایت. آن چه که به آن نمی اندیشیم، وظایف متقابل ماست و تاریخ ایران گواهی این مدعاست که کم تر به وظایفمان عمل کرده باشیم.