اگر نگذاری زیر دستت خطا کنه وابسته‌ی تو می شه.

این یعنی این که فرصت رشدش رو گرفتی