انجمنطور گزارشی است از اتفاقاتی که در مدت دبیری انجمن علمی بر من گذشت و چه چیزهایی که دیدم و چه تجربه هایی که دارم