دبیرستان، معلم تاریخی داشتم که جمله ای از او برای همیشه برایم به یادگاری می ماند: 

«به اعداد احترام بگذاریم»