ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی، اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نمی بریم.

حضرت عصر