تجربه نشان داده است که بیشتر دانشگاه ها در ابتدا دانشجویان خود را با راهبرد های محسوس( هندسه، مصالح، نظام های تناسب، تمرین هایی در باره ریتم) آشنا می کنند. این مسلما سنتی ارشمند است. با اینکه این روش مفید واقع شده است، اما من در عین حال معتقدم که اگر دانشجویان به جای این که سال ها در انتظار "معنای طراحی" باشند، به موقع با مباحث کلی نظری ان آشنا شوند، به طور حتم برنامه ی کار طراحی شان غنا خواهد یافت.

آنتونی آنتونیادس، بوطیقای معماری