انسان ها دیگر در زندگی خودشان هم دخالتی نمی کنند.

بودریار - «بعد از خوشگذرانی چه می کنی؟»