ما مقدم بر توییم
که این را پیش بینی کرده بودیم
خیلی پیش تر، پیش‌بینی تناقض‌گویی ها را کرده بودیم.

تکرار می‌کنم تا شاید از جنس ما فکر کنی
اگر ریشه‌های انفعال جهل یا همرنگ شدن باشد چه؟