دیگران را توجیه می‎کنی

و از توجیه خودت عاجزی

می‌توانی از دنیای پوچ امروز بگویی

و خود آرزوی وصال یار داری؟

پای در سنت‌ها داری و در جست‌و جوی حقیقت جهان امروز؟