این قدری که تمام اپراتورها طرح های تشویقی برای ساعت 2 شب به بعد می دهند، انگاری که در جهت ایجاد یک فرهنگ ستوده شده تلاش می کنند. فرهنگ سازی یعنی همین!