درست که خیر همان زیبایی نیست، ولی انفعال هم با روشنفکری فاصله دارد!

اگر ریشه‌های انفعال جهل یا همرنگ شدن باشد چه؟

روشنفکری پدیده‌ای کاملا عاقلانه و خودآگاه است.