عرفان یعنی زنت عاشقت باشه بچه‌هات برات بمیرن

عرفان یعنی شوهرت عاشقت باشه غیر تو کسی رو نبینه

عرفان یعنی همسایه‌ات ازت راضی باشه کسی ازت آزار نبینه

مردم از زبونت نترسن. بدرد مردم بخوری...


حسن آقامیری