دانشگاه‌های ایران جورکِش خیلی از نقصان‌های فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی هستند. دانشجویانی که به‌سلامتی از قیف وارونه‌ی دبیرستان گذر کرده‌اند، با رسیدن به این آزادی به عقده‌گشایی روی می‌آورند. به‌همین خاطر تا حدی از بار علمی مقطع لیسانس و بخصوص سال‌های آغازین آن کاسته می‌شود؛ بنظر، تدبیر فرنگیان این است که «کالج» را پیش بکشند تا این عقده‌گشایی و بلوغ در آن‌جا صورت گیرد و انسانی بالغ تحویل مقطع لیسانس دهند.
هرگز فراموش نمی‌کنم که جمعی از دوستانم در مقطع لیسانس بخاطر کیفیت، از سلف غذا نمی‌گرفتند و در مقطع ارشد متوجه ارزانی آن شدند: بلوغ اقتصادی!