رسانه که همچون گرگی برای رسیدن به هدف خود از تحریف هیچ حقیقتی فروگذاری نمی‌کند، حالا مجهز به زیبایی‌های بصری است، به شدت بازار مغالطه‌ها را داغ کرده. شاید بیش‌ترین و ساده‌ترینشان قیاس، نمونه‌گیری و تعمیم و احساساتی کردن مردم برای توجیه بی‌منطقی است.
این‌بار ممکن است که رسانه در جهت بی‌سوادی و بی منطق کردن افراد پیش رود و منطق بمیرد. خطر جدی است.

بگذارید این پست بدون هیچ تصویری بارگذاری شود