یکی از جملات مشهور اهل فن در حوزه‌ی مدیریت این است که

برای ضایع کردن یک نفر، او را مدیر کن و ابزار مدیریت را به او نده