در اهمیت اقلیم همان بس که فرهنگ در دامان اقلیم رشد می کند.